+31(0)418 - 63 38 32
Nederlands

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID THORNHEDGE B.V.
gevestigd te Kerkdriel,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69983534

Inhoud
Artikel 1 – Toepasselijkheid. 1
Artikel 2 – Aanbieding. 2
Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst. 2
Artikel 4 – Prijzen. 2
Artikel 5 – Levertijd. 2
Artikel 6 – Verplichtingen van THORNHEDGE B.V. 3
Artikel 7 – Toegang tot het terrein. 4
Artikel 8 – Reclames. 4
Artikel 9 – Overdracht respectievelijk overgang van voertuigen. 5
Artikel 10 – Contactpersoon. 5
Artikel 11 – Betaling. 6
Artikel 12 – Verzekering. 6
Artikel 13 – Aansprakelijkheid. 6
Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst. 7
Artikel 15 – Geschillen. 8
Artikel 16 – Slotbepalingen. 8
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten van, respectievelijk met Thornhedge B.V., nader te noemen THORNHEDGE B.V. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij aan wie THORNHEDGE B.V. een aanbieding doet c.q. met wie THORNHEDGE B.V. een overeenkomst heeft gesloten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door THORNHEDGE B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij door de directie van THORNHEDGE B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
Indien door enige omstandigheid, enig wettelijk vereiste of enige (wettelijke) bepaling uitvoering van de in deze voorwaarden vervatte bepalingen en bedingen niet is toegestaan of wordt verhinderd, verplichten partijen zich tot overleg over en aanpassing van de overeenkomst, voornoemde (algemene) voorwaarden en de overigens in dat kader geldende bepalingen en/of bedingen, in die zin dat deze vervolgens zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Bij gebreke van overeenstemming dienaangaande is THORNHEDGE B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als ware er sprake van overmacht als bedoeld in artikel 14 lid a van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbieding

Al de aanbiedingen van THORNHEDGE B.V. zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden, waarbij deze aanbiedingen als een geheel dienen te worden beschouwd en gebaseerd zijn op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.
Tenzij anders is vermeld zijn alle in onze aanbiedingen genoemde prijzen exclusief b.t.w. en eventueel te maken reis- en verblijfkosten.
THORNHEDGE B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op de aanbieding en alle daarbij verstrekte bescheiden en tekeningen van welke aard ook.
De aanbieding en bijlagen blijven eigendom van THORNHEDGE B.V. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is teneinde een beslissing omtrent onze aanbieding te nemen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst en de aanvullingen en wijzigingen daarop komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van THORNHEDGE B.V., ook indien hieraan mondelinge of telefonische afspraken mochten zijn voorafgegaan, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.
De overeenkomst binden THORNHEDGE B.V. slechts tot hetgeen in de overeenkomst is vermeld; indien de overeenkomst verwijst naar de aanbieding, is deze verwijzing slechts van kracht voor zover zij niet in strijd is met de overige inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

De in de aanbieding aangegeven prijs geldt voor de in de aanbieding aangegeven periode.
Na afloop van de overeengekomen periode, zoals in de overeenkomst omschreven, is THORNHEDGE B.V. gerechtigd de prijs aan te passen, indien een nieuwe periode wordt overeengekomen.

Artikel 5 – Levertijd

De door THORNHEDGE B.V. opgegeven levertijden, waaronder voor zover toepasselijk is te verstaan de termijn waarbinnen personeel van THORNHEDGE B.V. bij de opdrachtgever een voertuig zal ophalen of afleveren, dragen geen fataal karakter en zijn vrijblijvend, waarbij de levertijden worden geacht te zijn vastgesteld in de verwachting dat THORNHEDGE B.V. de overeenkomst kan uitvoeren als beoogd ten tijde van de aanbieding, c.q. de opdrachtbevestiging.
Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht THORNHEDGE B.V. niet, ook niet na ingebrekestelling, jegens de opdrachtgever tot enigerlei vergoeding van door hem of door derden hierdoor eventueel geleden schade, noch ook verkrijgt de opdrachtgever daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst of op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij overschrijding te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van THORNHEDGE B.V.. In dat geval is de aansprakelijkheid van THORNHEDGE B.V. beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal de door THORNHEDGE B.V. bedongen financiële tegenprestatie, terzake van haar verplichtingen waarvan de levertijd(en) werd(en) overschreden.
Indien door ziekte van in dienst van THORNHEDGE B.V. zijnde personeel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, zal deze uitvoering een aanvang nemen op een tijdstip, dat aan deze verhindering een einde komt, echter nimmer later dan na 8 weken, te rekenen vanaf het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van aanvang. Bij voortduring van de verhindering na vermelde 8 weken is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat door een partij enige formele handeling behoeft te worden verricht en zonder dat voor een der partijen enig recht op of plicht tot schadevergoeding zal bestaan.

Artikel 6 – Verplichtingen van THORNHEDGE B.V. 

De door THORNHEDGE B.V. te verrichten werkzaamheden betreffen de opslag van voertuigen in de bij THORNHEDGE B.V. in beheer zijnde opslagplaats alsmede, voor zover overeengekomen, het vervoer van de voertuigen van en naar die opslagplaats, één en ander in de ruimste zin des woord. THORNHEDGE B.V. en haar werknemers en anderen die daartoe door haar gemachtigd zijn, zijn het kader van deze werkzaamheden gerechtigd om in de gestalde voertuigen te rijden binnen de opslagruimte van THORNHEDGE B.V. en het daarbij behorende terrein.
THORNHEDGE B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens, welke door de opdrachtgever, of op diens verzoek door een derde ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever vrijwaart THORNHEDGE B.V. ter zake volledig tegen aanspraken van derden.
Indien en voor zover de werkzaamheden van THORNHEDGE B.V. bestaan in het (doen) verrichten van vervoer zijn op de overeenkomst tussen partijen van toepassing de Algemene Vervoerscondities en de Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen uitgegeven door de Stichting Vervoeradres in de meest recente versie indien en voor zover van die condities in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken. Bij afwijking gelden de onderhavige voorwaarden van THORNHEDGE B.V.
THORNHEDGE B.V. spant zich ertoe in het gestalde voertuig voor de opdrachtgever op ieder gewenst moment beschikbaar te hebben voor onmiddellijk gebruik, ongeacht de termijn waarop daarom verzocht wordt. THORNHEDGE B.V. verplicht zich ertoe het voertuig voor de opdrachtgever beschikbaar te hebben voor onmiddellijk gebruik mits daarom onder de reguliere openingstijden van THORNHEDGE B.V. één uur tevoren wordt verzocht, en buiten de reguliere openingstijden mits daarom twee uur tevoren wordt verzocht.
Een verzoek om het gestalde voertuig voor gebruik beschikbaar te hebben wordt gedaan per e-mail op adres info@thornhedge.nl of, als de beschikbaarheid wordt verlangd binnen 24 uur, per telefoon op nummer +31418 633 732.

Artikel 7 – Toegang tot het terrein

THORNHEDGE B.V.is verplicht de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor rekening en risico van de opdrachtgever toegang te verlenen tot de plaats waar diens voertuig wordt bewaard.
THORNHEDGE B.V. verplicht zich ertoe te bewerkstelligen dat niemand behalve de personen die door THORNHEDGE B.V. worden aangewezen om werkzaamheden te verrichten, en de in lid a bedoelde personen zich in de opslagruimte kunnen begeven.
Alle personen, die de bewaarplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de bewaarplaats komende voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van THORNHEDGE B.V.
Alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang verleend;
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende personen veroorzaakt.
De opdrachtgever zal het opslagbedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel het opslagbedrijf als de opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiend uit de vorige leden.

Artikel 8 – Reclames

Voertuigen die aan de zorg van THORNHEDGE B.V. zijn toevertrouwd worden uitsluitend aan de opdrachtgever overgedragen dan wel aan een persoon die expliciet door de opdrachtgever gemachtigd is om het voertuig in ontvangst te nemen. Direct bij overdracht ondertekent degene die het voertuig in ontvangst neemt een verklaring over de staat waarin het voertuig zich bevindt. Na ondertekening van die verklaring kunnen geen zichtbare schades meer worden gemeld.

Artikel 9 – Overdracht respectievelijk overgang van voertuigen

Overdracht of overgang van eigendom van bij THORNHEDGE B.V. aanwezige voertuigen resp. de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door een opdrachtgever aan een derde, is tegenover THORNHEDGE B.V. ongeldig en heeft tegenover THORNHEDGE B.V. geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door THORNHEDGE B.V. erkend, tenzij alle vorderingen die THORNHEDGE B.V. uit welke hoofde ook op de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever heeft, zijn voldaan.
Op de opdrachtgever rust de plicht om THORNHEDGE B.V. van een eigendomsoverdracht of -overgang van een voertuig, resp. overdracht of overgang van het recht op uitlevering van voertuigen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover THORNHEDGE B.V. geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door THORNHEDGE B.V. erkend, dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen THORNHEDGE B.V. en de oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
THORNHEDGE B.V. behoeft overdracht of overgang van eigendom resp. recht op uitlevering niet te erkennen en is zelfs gerechtigd een gedane erkenning te herroepen en THORNHEDGE B.V. kan uitlevering van de zaken weigeren, indien naar het oordeel van THORNHEDGE B.V. gebreken kleven aan de rechtstitel met betrekking tot enige eigendomsoverdracht of -overgang van een voertuig resp. enige overdracht of overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich erop beroept (beroepen) de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of daaraan niet te zijn gebonden.
De oorspronkelijke en/of overdragende opdrachtgever blijft jegens THORNHEDGE B.V. aansprakelijk voor alle vorderingen van THORNHEDGE B.V. ter zake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot het voertuig verrichte werkzaamheden, ook indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of -overgang resp. na de overdracht of overgang van het recht op uitlevering. Na overdracht of overgang van de eigendom resp. het recht op uitlevering van het voertuig geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan.

Artikel 10 – Contactpersoon

THORNHEDGE B.V. kan voor de uitvoering van ieder werk een contactpersoon aanstellen die namens THORNHEDGE B.V. het contact met de opdrachtgever onderhoudt. De aanstelling is tegenover THORNHEDGE B.V. slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van THORNHEDGE B.V. is geschied.
De contactpersoon is, tenzij zijn aanstelling anders vermeldt, bevoegd om aanvullingen op de overeenkomst met de opdrachtgever overeen te komen, doch uitsluitend voor zover het betreft de technische uitvoering van het werk waarvoor de aanstelling is gegeven.

Artikel 11 – Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient betaling van het factuurbedrag plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft THORNHEDGE B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht op betaling door de opdrachtgever van 1% rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, waarmee de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden.
De betaling van de factuurbedragen en de overige betalingen ingevolge dit artikel dienen steeds zonder korting of verrekening te geschieden door overboeking op een door THORNHEDGE B.V. op haar factuur aangegeven rekening.
THORNHEDGE B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel verrichte als te verrichten werkzaamheden.         
THORNHEDGE B.V. is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld. Indien de opdrachtgever betreffende zekerheid niet stelt binnen 30 dagen nadat THORNHEDGE B.V. haar verlangen daartoe ter kennis van opdrachtgever heeft gebracht, wordt zulks een omstandigheid geacht te zijn in de zin van artikel 14.
THORNHEDGE B.V. heeft het recht het voertuig onder zich te houden totdat aan haar het verschuldigde geheel door opdrachtgever is voldaan.
Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig aan THORNHEDGE B.V. verschuldigd bedrag, zal THORNHEDGE B.V. gerechtigd zijn zich ontslagen te achten van elke verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever en worden alle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.

Artikel 12 – Verzekering

De opdrachtgever is verplicht het gestalde voertuig minimaal WA en Casco te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich ertoe het stallingsadres bij de verzekeraar te wijzigen in het adres van THORNHEDGE B.V.
De waarde waartegen voertuigen verzekerd moeten zijn is het factuurbedrag tenzij het een zeldzaam voertuig betreft (ter beoordeling door THORNHEDGE B.V.) in welk geval tegen de laatst getaxeerde waarde van het voertuig de te verzekeren waarde is.
Opdrachtgever is verplicht een kopie van het verzekeringsbewijs aan THORNHEDGE B.V. te doen toekomen.
Het betreden van de opslaglocatie van THORNHEDGE B.V. en het daarbij horende terrein is geheel op eigen risico.
Objecten die op verzoek van opdrachtgever buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

THORNHEDGE B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of daaraan zijn aangebracht.
THORNHEDGE B.V. is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van THORNHEDGE B.V. of personen in dienst van THORNHEDGE B.V., of door haar aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
THORNHEDGE B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Op grond van deze verzekering is schade aan de gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar handelen van THORNHEDGE B.V. Dit wil het volgende zeggen, wanneer er niet aangetoond kan worden dat THORNHEDGE B.V. aansprakelijk is voor een schade dan zal er op grond van de verzekering geen schadevergoeding plaats vinden.
Voor zover de aansprakelijkheid van THORNHEDGE B.V. door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, om welke reden dan ook, is de eventuele aansprakelijkheid met inachtneming van het hiervoor in lid d bepaalde, te allen tijde beperkt tot het voor het desbetreffende voertuig door THORNHEDGE B.V. gefactureerde netto factuurbedrag gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende voorval.

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst

Ingeval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, alsmede wanneer de opdrachtgever aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, of ingeval van diens faillissement, surseance van betaling of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf, is THORNHEDGE B.V. zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Ingeval van gewijzigde uitvoering van de overeenkomst zullen eventueel veroorzaakte meerkosten de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, natuurrampen, werkstaking, uitsluiting, transportstremming, epidemie en brand.
Indien THORNHEDGE B.V. van het recht tot ontbinding/annulering gebruik maakt is THORNHEDGE B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van de contractprijs overeenkomende met dat deel van de opdracht dat door THORNHEDGE B.V. is uitgevoerd, onverminderd het recht van THORNHEDGE B.V. om schadevergoeding te vorderen indien daartoe gronden bestaan.
Zowel THORNHEDGE B.V. als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van een betaaltermijn waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen.

Artikel 15 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van door THORNHEDGE B.V. gedane aanbiedingen, dan wel met THORNHEDGE B.V. gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, behoudens het bepaalde in art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, in spoedeisende gevallen door de voorzieningenrechter van die Rechtbank, tenzij THORNHEDGE B.V. er de voorkeur aan geeft om volgens de normale regelen der competentie te procederen.

Artikel 16 – Slotbepalingen

Op alle met THORNHEDGE B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht geldend voor het Rijk in Europa van toepassing.
Voor de uitlegging van de gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijke overeenkomsten worden van toepassing verklaard de Internationale Regels voor uitlegging van handelstermen (Incoterms) met aanvullingen volgens de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel.